rcarwalwelregrogo@gmail.com’and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes(‘MD5’,’135727724 Order 21231 Quán ăn Bà Đỏ

C