rcarwalwelregrogo@gmail.com Order 21231 Quán ăn Bà Đỏ

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes(‘MD5′,’1367972557’)))