JRPd Order Nhà hàng nổi Sông Hương

25/12/2021
16
Vote

OBmZ AND 8146=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (8146=8146) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)– gElr