JRPd Order Nhà hàng nổi Sông Hương

25/12/2021
8
Vote

OBmZ AND 2948 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2948=2948) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(112)+CHAR(122)+CHAR(113)))