JRPd Order Nhà hàng nổi Sông Hương

OBmZ) AND 5268=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5268=5268) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (8898=8898