JRPd Order Nhà hàng nổi Sông Hương

25/12/2021
8
Vote

OBmZ’ AND EXTRACTVALUE(1899,CONCAT(0x5c,0x716a707871,(SELECT (ELT(1899=1899,1))),0x7170707a71)) AND ‘JCRs’=’JCRs