convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes(‘MD5′,’1105347187’))) Order 21231 Quán ăn Bà Đỏ

C