acwrlaerwgloergo@gmail.com Order 21231 Quán chay Tịnh Tâm 2

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes(‘MD5′,’1217742809’)))